អត្ថន័យកាត Tarot

អត្ថន័យនៃកាត Tarot ដប់ពែង

ពែងទាំងដប់នៃពែងមានន័យថា - ត្រឹមត្រូវនិងវិវឌ្ឍន៍! ទឺរដប់ពែងរួមបញ្ចូលទាំងការស្រលាញ់ការបំពេញបន្ថែមនិងអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យនៃកាត Tarot នៃពែង Tarot

មធ្យោបាយនៃការដណ្តើមយកពែងមានតៅហ៊ូ - ភាពត្រឹមត្រូវនិងវិវឌ្ឍន៍! The Knight of Cups Tarot រួមបញ្ចូលទាំងការស្រលាញ់ការបំពេញបន្ថែមនិងអេសអិមប៊ីសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យនៃកាតយុត្តធម៌

ទទួលបានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅសម្រាប់កាតធារាសាស្ត្រយុត្តិធម៌! អត្ថន័យកាត Tarot ដែលត្រឹមត្រូវនិងបញ្ច្រាសត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការអាន Tarot លម្អិតបន្ថែមទៀត។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យនៃសន្លឹកបៀវ៉ាន់ដាពីរសន្លឹក

ទាំងពីរនៃវ៉ាន់ថលកាតូតមានន័យថា - ត្រឹមត្រូវនិងវិវឌ្ឍន៍! ពីរនៃវ៉ាន់ដា Tarot រួមបញ្ចូលទាំងការស្រឡាញ់, ការស្តុកទុកនិងអេសអេសអេសសម្រាប់ការអាន TAROT ត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀត។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យនៃកាតតាវ៉ាន់ទាំងដប់

មធ្យោបាយទាំង ១០ នៃវ៉ាន់ដាប់ធ័រដែលមានទំហំធំ - មានភាពប្រសើរនិងរហ័សឡើងវិញ! វ៉េនឌិនទាំង ១០ រួមបញ្ចូលទាំងការស្រលាញ់ការបំពេញបន្ថែមនិងអេសអិមអេសសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ

អានបន្ថែម

អត្ថន័យកាតដាវទិព្វប្រាំបួន

ប្រាំបួននៃដាវមានដាវកាតមានន័យថា - ត្រឹមត្រូវនិងវិវឌ្ឍន៍! ដាវដាវប្រាំបួនរួមបញ្ចូលទាំងការស្រលាញ់ការបំពេញបន្ថែមនិងអេសអេសអេសសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យនៃកាត Tarot ប្រាំពែង

ប្រាំពែងមានន័យថាខារ៉ាបាវ - ត្រឹមត្រូវនិងវិវឌ្ឍន៍! ពែងទាំងប្រាំនៃពែងរួមមានរ៉ូទឺរអេសអេសអេសនិងអេសអេសអេសសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យនៃកាតតាវ៉ាន់ទាំងបី

ទាំងបីនៃវ៉ាន់ដាប់ប៊លមានន័យថា - ត្រឹមត្រូវនិងវិវឌ្ឍន៍! វ៉េដទាំងបីនៃដាវតារូមរួមមានការស្រលាញ់, ភាពស្វាហាប់និងអេសអេសអិលសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យនៃកាត Tower Tarot

ទទួលបានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅសម្រាប់កាត Tower ។ អត្ថន័យកាត Tarot ដែលត្រឹមត្រូវនិងបញ្ច្រាសត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការអាន Tarot លម្អិតបន្ថែមទៀត។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យកាតប្រាំបួនពែង

ប្រាំបួននៃពែងមានន័យថាខារ៉ន - ត្រឹមត្រូវនិងវិវឌ្ឍន៍! ប្រាំបួនពែងនៃពែងរួមបញ្ចូលទាំងសេចក្ដីស្រឡាញ់ការបំពេញបន្ថែមនិងអេមអេសអេសសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យកាត Arcana Tarot សំខាន់ៗ

ស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃកាត Tarot ដែលស៊ីជម្រៅនៃ The Main Arcana - ភាពត្រឹមត្រូវនិងការពិពណ៌នាបញ្ច្រាសដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការអាន Tarot ដែលកាន់តែត្រឹមត្រូវ!

អានបន្ថែម

ឈុតនៃអត្ថន័យកាត Tarot ពែង

អត្ថន័យនៃកាត Tarot ស៊ីជម្រៅសម្រាប់ឈុតនៃពែង - ភាពត្រឹមត្រូវនិងអត្ថន័យនៃកាត Tarot ដែលបានដាក់បញ្ចូលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការអាន Tarot ដែលកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

ឈុតនៃអត្ថន័យកាតវ៉ាន់ដាស់

អត្ថន័យនៃកាត Tarot ស៊ីជម្រៅសម្រាប់ឈុតវ៉ាន់ដិនស៍ - អត្ថន័យត្រឹមត្រូវនិងត្រប់បញ្ច្រាសនៃកាត Tarot ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការអាន Tarot ដែលកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យកាតតូចតាច Arcana Tarot

ស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃកាត Tarot ដែលស៊ីជម្រៅនៃ The Minor Arcana - ការពិពណ៌នាត្រឹមត្រូវនិងបញ្ច្រាសដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការអាន Tarot ដែលត្រឹមត្រូវជាងមុន!

អានបន្ថែម

អត្ថន័យនៃកាតតាវ៉ាន់ទាំងប្រាំពីរ

ទាំងប្រាំពីរនៃវ៉ាន់ដិនកាតមានន័យថា - ត្រឹមត្រូវនិងវិវឌ្ឍន៍! វ៉ាយដាប់ឌឺចំនួន ៧ រូមរួមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពតានតឹងនិងអេសអិមអេសសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

ម្ចាស់ក្សត្រីដាវទិព្វអត្ថន័យកាត

មហាក្សត្រីដាវមានទម្លាប់ដាវធំ - ត្រឹមត្រូវនិងវិវឌ្ឍន៍! ព្រះមហាក្សត្រិយានីដាវទូតរួមមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ភាពស្វាហាប់និងអេសអេសអេសសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យកាតល្ងីល្ងើ

មានន័យថាស៊ីឈ្នួលស៊ីឈ្នួលស៊ីជម្រៅ - សុក្រិតនិងវាយតម្លៃឡើងវិញ! អត្ថន័យកាតល្ងីល្ងើរួមមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ភាពស្រងូតស្រងាត់និងអេស។ អឹម។ ស។

អានបន្ថែម

អត្ថន័យកាតស៊ុនត្រាត

អត្ថន័យនៃកាត Tarot ស៊ីជម្រៅសម្រាប់ព្រះអាទិត្យ - ច្បាស់និងត្រលប់មកវិញនូវអត្ថន័យនៃកាត Tarot ដែលបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការអាន Tarot កាន់តែប្រសើរ។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹង Esoteric របស់យើង!

អានបន្ថែម

អត្ថន័យម្ចាស់ក្សត្រីនៃពែងពែង Tarot

ព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃពែងមានន័យថាខារ៉ន - ពិតនិងបង្ហាញឡើងវិញ! ព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃ Cups Tarot រួមបញ្ចូលទាំងការស្រឡាញ់, ភាពវាងវៃនិងអេសអេសអិលសម្រាប់ការអានកាន់តែត្រឹមត្រូវ។

អានបន្ថែម